Các cấu hình có thể nâng cấp cho hệ thống tổng đài Panasonic KX-TES824:

Hệ thống tổng đài nội bộ KX-TES824 có 6 cấu hình có thể nâng cấp.

Cấu hình

Khung chính
KX-TES824

Card
KX-TES82483

Card
KX-TES82480

Card
KX-TES82474


3CO(Analog)
8Ext(Hybrid)

3CO(Analog)
8Ext(Hybrid)

2CO(Analog)
8Ext(Hybrid)

0CO(Analog)
8Ext(Hybrid)

3 CO/ 8 Ext3 Co/ 16 Ext


5 Co/ 16 Ext


6 CO/ 16 Ext


6 Co / 24 Ext

8 CO/ 24 Ext

Ghi chú:
CO: là ký hiệu trung kế bưu điện hay đường vào bưu điện.
Ext: là máy mở rộng hay máy nhánh
-----------

Thiết bị mở rộng cho KX-TES824:
Phần mềm tính cước(Billing software)
Bộ Lưu điện cho tổng đài (UPS pabx)

Điện thoại sử dụng cho KX-TES824:
Bàn lập trình KX-T7730
Điện thoại bàn kx-TS500